Αίτηση Εγγραφής Φοιτητή

1. Τα στοιχεία που συμπληρώνω στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση καθώς και όλα τα συνημμένα έγγραφα-δικαιολογητικά, είναι ακριβή.
2. Γνωρίζω ότι, εάν από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο ή από οποιονδήποτε έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης υποψηφιότητάς μου προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με όσα δηλώνω, τότε θα διαγραφώ από τον πίνακα εισακτέων του ΠΜΣ ακαδημαϊκού έτους 2020-21 και θα έχω τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ποινικές κυρώσεις.
3. Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους φοίτησης στο ΠΜΣ όπως διατυπώνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό και το ΦΕΚ λειτουργίας που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (Mathematics Education)

}